Kancelaria Prawna Bernard Łukomski - Obszary specjalizacji


Podatki

Kancelaria prowadzi doradztwo na rzecz swoich klientów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych, podatku VAT, akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat skarbowych, podatku od nieruchomości, składek na ubezpieczenia społeczne oraz prawa karnego skarbowego. Kancelaria reprezentuje także klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi wszystkich instancji oraz sądami administracyjnymi, w tym NSA (Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Kancelaria posiada również szerokie doświadczenia w zakresie transakcji transgranicznych, w tym, w szczególności w obszarze międzynarodowego planowania podatkowego oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Szerokie doświadczenie Kancelarii w obszarze prawa podatkowego obejmuje:

 • audyt (due diligence) podatkowy;
 • opodatkowanie transgranicznego transferu odsetek, dywidend oraz opłat z tytułu praw autorskich;
 • opodatkowanie oddziałów oraz zakładów przedsiębiorców zagranicznych w porównaniu do opodatkowania spółek kapitałowych;
 • odpowiedzialność podatkową członków zarządów, płatników oraz następców prawnych;
 • opodatkowanie członków zarządu, menadżerów oraz pracowników, agentów oraz obcokrajowców w zakresie podatku od osób fizycznych;
 • opodatkowanie planów opcji menadżerskich i pracowniczych;
 • opodatkowanie leasingu, sekurytyzacji, cash-pool, transakcji swap oraz forward, przejęcia długu, factoringu, umów o świadczenie usług, w tym usług dotyczących wartości niematerialnych takich jak znaki towarowe oraz oprogramowanie w zakresie podatku VAT;
 • opodatkowanie różnic kursowych, umorzenia długu, przelewu wierzytelności oraz przejęcia długu, konwersji długu na kapitał, sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, cen transferowych, cienkiej kapitalizacji, połączeń oraz sprzedaży udziałów lub akcji w zakresie podatku od osób prawnych;

Bankowość oraz finanse

Doświadczenie Kancelarii w obszarze prawa bankowego i finansowego oraz restrukturyzacji zadłużenia obejmuje:

 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów kredytu, umów pożyczki, umów kredytu konsumenckiego oraz odpowiednich regulaminów;
 • doradztwo przy zawieraniu umów kredytu, umów ramowych dotyczących produktów kredytowych i oszczędnościowych oraz zarządzania aktywami;
 • doradztwo przy zawieraniu umów z domami maklerskimi oraz firmami inwestycyjnymi;
 • doradztwo w zakresie umów ramowych dotyczących terminowych operacji finansowych, w tym transakcji pochodnych;
 • doradztwo w zakresie gwarancji bankowych oraz akredytyw;
 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów leasingowych;
 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów factoringowych;
 • doradztwo w obszarze project finance;
 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów outsourcingowych oraz umów świadczenia usług w ramach grup kapitałowych;
 • reprezentowanie klientów w ramach negocjacji z bankami i instytucjami kredytowymi;
 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów ugód, porozumień restrukturyzujących oraz porozumień o zachowaniu status quo, w tym dotyczących wierzytelności wynikających z transakcji pochodnych;
 • doradztwo przy kredytowaniu z wykorzystaniem funduszy unijnych;
 • prowadzenie audytu prawnego aktywów, zabezpieczeń oraz umów finansowych;
 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów dystrybucyjnych jednostek funduszy inwestycyjnych;
 • przygotowanie oraz opiniowanie umów dotyczących obsługi emisji obligacji;

Spory sądowe

Prawnicy Kancelarii reprezentują klientów w szerokim spectrum spraw sądowych, w tym, spraw z zakresu prawa pracy, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, spraw gospodarczych oraz spraw związanych z naruszeniem dóbr osobistych. Nasi prawnicy prowadzą również sprawy związane z terminowymi operacjami finansowymi, w tym transakcjami pochodnymi (opcje).


Sprawy korporacyjne

Doświadczenie Kancelarii w obszarze prawa spółek oraz spraw korporacyjnych obejmuje:

 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów spółek, statutów, uchwał organów oraz porozumień wspólników/akcjonariuszy;
 • prowadzenie due diligence;
 • przygotowanie projektów oraz opiniowanie umów nabycia udziałów / akcji, w tym umów finansujących nabycie oraz związane z nim ustanowienie zabezpieczeń;
 • pełną obsługę prawną spółek prawa handlowego, w szczególności przygotowanie kontraktów handlowych, umów menadżerskich oraz umów o pracę;
 • przygotowanie struktury oraz przeprowadzanie połączeń, przekształceń oraz podziałów spółek handlowych, w tym spółek publicznych oraz spółek z sektorów regulowanych;
 • przygotowanie struktury oraz przygotowanie transakcji MBO oraz LBO;
 • przygotowanie struktury oraz opiniowanie programów emisji obligacji;
 • reprezentowanie wspólników/akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach oraz prowadzenie takich zgromadzeń;
 • doradztwo w postępowaniu naprawczym oraz postępowaniach upadłościowych, w tym przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości/kwestionowanie złożonych wniosków oraz przygotowanie projektów układów oraz umów restrukturyzujących zadłużenie;
 • doradztwo w zakresie prywatyzacji oraz komercjalizacji.

 

Nieruchomości

Doświadczenie Kancelarii w sprawach nieruchomości obejmuje:

- opracowywanie struktury oraz negocjowanie transakcji nabywania lub sprzedaży, leasingu zwrotnego, najmu, dzierżawy nieruchomości

- przeprowadzanie procesu badania stanu prawnego nieruchomości

- przygotowywanie umów sprzedaży, leasingu zwrotnego, najmu, dzierżawy i innych umów związanych z rynkiem nieruchomości

- doradztwo dotyczące aspektów korporacyjnych w transakcjach na rynku nieruchomości

- finansowanie transakcji na rynku nieruchomości

- doradztwo w zakresie optymalnych struktur podatkowych

- doradztwo w sprawach związanych z procesem budowlanym (zarówno sprawach spornych jak i niespornych), w tym z zakresu zagospodarowania przestrzennego, pozwoleń budowlanych, pozwoleń na użytkowanie i kwestiach ochrony środowiska

 

 

Bernard Łukomski

 • Bernard Łukomski

  Prestiżowe raporty World Tax oraz PLC Which Lawyer? rekomendowały Bernarda Łukomskiego jako jednego z najlepszych specjalistów z dziedziny podatków.

  Więcej informacji »