Kancelaria radcy prawnego, doradcy podatkowego - Warszawa - Bernard Łukomski

Kancelaria Prawna Bernard Łukomski

Spory sądowe

1. Cookies

1.1. Most websites you visit will use cookies in order to improve your user experience, by enabling that website to ‘remember’ you, either for the duration of your visit (using a ‘session cookie’) or for repeat visits (using a ‘persistent cookie’). Most cookies are harmless and are designed to help your online experience.

1.2. Although, if you prefer, it is possible to block some or all cookies or even to delete cookies that have already been set; but you need to be aware that you might lose some functionality for those websites where you do this.

1.3. If you don’t want to receive cookies, you can modify your browser so that it notifies you when cookies are sent to it, or you can refuse cookies altogether. You can also delete cookies that have already been set.

1.4. If you wish to restrict or block web browser cookies which are set on your device then you can do this through your browser settings; the Help function within your browser should tell you how to do this.

1.5. A cookie is a simple text file that is stored on your computer or mobile device.

1.6. The cookie will contain anonymous information, such as a unique identifier (IP) and the site name, and browser type, and operating system, and some digits and numbers (referral source, length of visit, page views and website navigation paths).

1.7. Cookies do lots of different jobs, like letting you navigate between pages efficiently, and generally improving your experience of a website. Cookies make the interaction between you and the website faster and easier. If a website doesn’t use cookies, it will think you are a new visitor every time you move to a new page on the site.

1.8. Like many other website owners, we use an analytics tool from Google, which allows us to view general information about how users interact with our website. We use this information to improve the online experience for our website visitors. This is the only tool we use.

2. COLLECTING PERSONAL INFORMATION

We will collect the following data via Google Analytics:

Information about your computer and about your visits to and use of this website including your IP address, geographical location, browser type and version, operating system, referral source, length of visit, page views and website navigation paths.

3. COOKIES ADMINISTRATOR

Cookies administrator is Kancelaria Radcy Prawnego Bernard Łukomski, ul. Królowej Marysieńki 9 lok. 13, 02-954 Warszawa, POLAND, e-mail: bernard.lukomski@kpbl.pl, tel. +48608093541


1. PLIKI COOKIE

1.1. Większość odwiedzanych przez użytkowników stron korzysta z plików cookie w celu poprawy wygody użytkownika, umożliwiając danej witrynie "zapamiętanie" użytkownika przez cały czas trwania wizyty (za pomocą "pliku cookie sesji") lub w przypadku wielokrotnych wizyt (przy użyciu "trwałego pliku cookie"). Większość plików cookie jest nieszkodliwa i ma na celu ułatwienie korzystania z Internetu.

1.2. Jednakże możliwe jest zablokowanie niektórych lub wszystkich plików cookie, a nawet usunięcie plików cookie, które zostały już ustawione; ale należy mieć świadomość, że może to doprowadzić do utraty funkcjonalność tych witryn, w odniesieniu do których zostanie to zrobione.

1.3. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmodyfikować przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię, gdy pliki cookie zostaną do niej wysłane, lub możesz całkowicie odmówić korzystania z plików cookie. Możesz również usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione.

1.4. Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie przeglądarki, które są ustawione na urządzeniu, możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki; funkcja pomocy w przeglądarce powinna Ci podpowiedzieć, jak to zrobić.

1.5. Plik cookie to prosty plik tekstowy zapisany na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

1.6. Plik cookie zawiera anonimowe informacje, takie jak unikalny identyfikator (IP) i nazwa strony, typ przeglądarki, system operacyjny oraz niektóre cyfry i liczby (źródło odesłań, długość wizyty, odsłon strony i ścieżki nawigacji internetowej).

1.7. Pliki cookie wykonują wiele różnych zadań, na przykład pozwalają na sprawne poruszanie się między stronami i ogólnie poprawiają jakość korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie sprawiają, że interakcja między Tobą a witryną jest szybsza i łatwiejsza. Jeśli witryna nie korzysta z plików cookie, będzie „myślała”, że jesteś nowym użytkownikiem za każdym razem, gdy przejdziesz na nową stronę w witrynie.

1.8 Podobnie jak wielu innych właścicieli witryn, używamy narzędzia analitycznego Google, które pozwala nam przeglądać ogólne informacje na temat interakcji użytkowników z naszą witryną. Używamy tych informacji, aby poprawić wygodę korzystania z Internetu dla odwiedzających naszą stronę. To jedyne narzędzie, z którego korzystamy.

2. ZBIERANIE INFORMACJI OSOBISTYCH

Zbieramy następujące dane za pośrednictwem Google Analytics: informacje o komputerze oraz o odwiedzinach i korzystaniu z tej witryny (w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłań, czas trwania wizyty, odsłon strony i ścieżki nawigacji na stronie.

3. ADMINISTRATOR COOKIES

Administratorem cookies jest Kancelaria Radcy Prawnego Bernard Łukomski, ul. Królowej Marysieńki 9 lok. 13, 02-954 Warszawa, POLSKA, e-mail: bernard.lukomski@kpbl.pl, tel. +48608093541

Doradztwo podatkowe

Naszym klientom oferujemy pomoc oraz doradztwo podatkowe w sprawach, które dotyczą podatków: dochodowych, VAT, akcyzowych, od osób fizycznych oraz prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz w odniesieniu do prawa karnego skarbowego. Udzielamy porad oraz reprezentujemy Klientów podczas postępowania przed sądami administracyjnymi (także NSA – Naczelnym Sądem Administracyjnym) oraz przed organami kontroli skarbowej, podatkowej. Doświadczenie pracowników obejmuje przeprowadzanie transakcji zagranicznych z włączeniem obszaru międzynarodowego w tym zakresie oraz unikania podwójnego opodatkowania.

Tel:

608 093 541 (Mobile)

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Bernarda Łukomskiego
ul. Królowej Marysieńki 9, lok. 13,
02-954 Warszawa.