Divorce in Poland

Spory sądowe, sprawy korporacyjne, prawo spółek

Sprawy korporacyjne

Spory sądowe

Prawnicy warszawskiej Kancelarii reprezentują klientów w szerokim spectrum spraw sądowych, w tym, spraw z zakresu prawa pracy, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, spraw gospodarczych oraz spraw, związanych z naruszeniem dóbr osobistych. Nasi prawnicy prowadzą również sprawy związane z terminowymi operacjami finansowymi, w tym transakcjami pochodnymi (opcje).

Sprawy korporacyjne

Doświadczenie Kancelarii w obszarze prawa spółek oraz spraw korporacyjnych obejmuje:

  • szczegółowe przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów spółek, statutów, uchwał organów oraz porozumień wspólników/akcjonariuszy wraz z obszernym, omówieniem tychże dokumentów,
  • prowadzenie due diligence, czyli w polskim tłumaczeniu – należytej staranności. Jest to drobiazgowa ocena obecnego stanu danego przedsiębiorstwa. W tym celu firmę poddaje się szczegółowej, wielowymiarowej analizie, zwracając uwagę na kondycję prawną, podatkową, handlową oraz finansową,
  • szczegółowe przygotowanie projektów, zgodnie z najnowszymi ustaleniami oraz opiniowanie umów nabycia udziałów/akcji, w tym odpowiednich umów, finansujących nabycie oraz związane z nim ustanowienie zabezpieczeń,
  • pełną obsługę prawną spółek prawa handlowego, w szczególności przygotowanie kontraktów handlowych, umów menadżerskich oraz umów o pracę – świadczymy pomoc dla mniejszych firm, jak również większych przedsiębiorstw, działających w różnych branżach,
  • przygotowanie struktury oraz przeprowadzanie połączeń, przekształceń, a także podziałów spółek handlowych, w tym spółek publicznych oraz przedsiębiorstw z sektorów regulowanych – oferujemy doradztwo oraz pomoc w dalszych działaniach przedsiębiorstwa,
  • stworzenie struktury oraz przygotowanie transakcji MBO (Management Buy Out, czyli tak zwanego wykupu lewarowanego firmy za sprawą kadry menedżerskiej) oraz LBO (Leveraged Buy Out – wykupu, który jest wspomagany długiem lub finansowany ze środków zewnętrznych),
  • przygotowanie struktury, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz opiniowanie programów emisji obligacji, umożliwiającej finansowanie działalności za pomocą kapitału obcego,
  • reprezentowanie wspólników/akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach oraz prowadzenie tego rodzaju zgromadzeń, zgodnie z wszelkimi normami i odgórnymi ustaleniami prawnymi,
  • doradztwo w postępowaniu naprawczym oraz w postępowaniach upadłościowych, w tym przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości/kwestionowanie złożonych wniosków oraz przygotowanie projektów układów oraz umów restrukturyzujących zadłużenie – nasze usługi kierujemy do podmiotów, które utraciły płynność finansową, a także do klientów, będących w trakcie postępowania upadłościowego.
  • doradztwo w zakresie prywatyzacji przedsiębiorstw oraz komercjalizacji powierzchni handlowych.

Opracowujemy analizy przedprywatyzacyjne – analizujemy sytuację prawną spółki, ustalamy perspektywy rozwoju danej firmy, ustalamy wartość przedsiębiorstwa. Ponadto identyfikujemy potencjalnych nabywców. Natomiast w zakresie komercjalizacji przygotowujemy między innymi analizę nieruchomości, koordynujemy negocjacje z najemcami, a także zawieramy wszelkie potrzebne umowy.

Doradztwo podatkowe

Naszym klientom oferujemy pomoc oraz doradztwo podatkowe w sprawach, które dotyczą podatków: dochodowych, VAT, akcyzowych, od osób fizycznych oraz prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz w odniesieniu do prawa karnego skarbowego. Udzielamy porad oraz reprezentujemy Klientów podczas postępowania przed sądami administracyjnymi (także NSA – Naczelnym Sądem Administracyjnym) oraz przed organami kontroli skarbowej, podatkowej. Doświadczenie pracowników obejmuje przeprowadzanie transakcji zagranicznych z włączeniem obszaru międzynarodowego w tym zakresie oraz unikania podwójnego opodatkowania.

Tel:

608 093 541 (Mobile)

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Bernarda Łukomskiego
Bernard Łukomski,
Ul. Puławska 2, Budynek B,
02-566 Warszawa.