Spory sądowe, sprawy korporacyjne, prawo spółek


Spory sądowe

Prawnicy warszawskiej Kancelarii reprezentują klientów w szerokim spectrum spraw sądowych, w tym, spraw z zakresu prawa pracy, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, spraw gospodarczych oraz spraw, związanych z naruszeniem dóbr osobistych. Nasi prawnicy prowadzą również sprawy związane z terminowymi operacjami finansowymi, w tym transakcjami pochodnymi (opcje).

Sprawy korporacyjne

Doświadczenie Kancelarii w obszarze prawa spółek oraz spraw korporacyjnych obejmuje:

 • szczegółowe przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów spółek, statutów, uchwał organów oraz porozumień wspólników/akcjonariuszy wraz z obszernym, omówieniem tychże dokumentów,
 • prowadzenie due diligence, czyli w polskim tłumaczeniu – należytej staranności. Jest to drobiazgowa ocena obecnego stanu danego przedsiębiorstwa. W tym celu firmę poddaje się szczegółowej, wielowymiarowej analizie, zwracając uwagę na kondycję prawną, podatkową, handlową oraz finansową,
 • szczegółowe przygotowanie projektów, zgodnie z najnowszymi ustaleniami oraz opiniowanie umów nabycia udziałów/akcji, w tym odpowiednich umów, finansujących nabycie oraz związane z nim ustanowienie zabezpieczeń,
 • pełną obsługę prawną spółek prawa handlowego, w szczególności przygotowanie kontraktów handlowych, umów menadżerskich oraz umów o pracę – świadczymy pomoc dla mniejszych firm, jak również większych przedsiębiorstw, działających w różnych branżach,
 • przygotowanie struktury oraz przeprowadzanie połączeń, przekształceń, a także podziałów spółek handlowych, w tym spółek publicznych oraz przedsiębiorstw z sektorów regulowanych – oferujemy doradztwo oraz pomoc w dalszych działaniach przedsiębiorstwa,
 • stworzenie struktury oraz przygotowanie transakcji MBO (Management Buy Out, czyli tak zwanego wykupu lewarowanego firmy za sprawą kadry menedżerskiej) oraz LBO (Leveraged Buy Out – wykupu, który jest wspomagany długiem lub finansowany ze środków zewnętrznych),
 • przygotowanie struktury, zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz opiniowanie programów emisji obligacji, umożliwiającej finansowanie działalności za pomocą kapitału obcego,
 • reprezentowanie wspólników/akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach oraz prowadzenie tego rodzaju zgromadzeń, zgodnie z wszelkimi normami i odgórnymi ustaleniami prawnymi,
 • doradztwo w postępowaniu naprawczym oraz w postępowaniach upadłościowych, w tym przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości/kwestionowanie złożonych wniosków oraz przygotowanie projektów układów oraz umów restrukturyzujących zadłużenie – nasze usługi kierujemy do podmiotów, które utraciły płynność finansową, a także do klientów, będących w trakcie postępowania upadłościowego.
 • doradztwo w zakresie prywatyzacji przedsiębiorstw oraz komercjalizacji powierzchni handlowych.

Opracowujemy analizy przedprywatyzacyjne – analizujemy sytuację prawną spółki, ustalamy perspektywy rozwoju danej firmy, ustalamy wartość przedsiębiorstwa. Ponadto identyfikujemy potencjalnych nabywców. Natomiast w zakresie komercjalizacji przygotowujemy między innymi analizę nieruchomości, koordynujemy negocjacje z najemcami, a także zawieramy wszelkie potrzebne umowy.

 • Bernard Łukomski

  Prestiżowe raporty World Tax oraz PLC Which Lawyer? rekomendowały Bernarda Łukomskiego jako jednego z najlepszych specjalistów z dziedziny podatków.

  Więcej informacji »